1912-ല്‍ നടന്നത് കാതോലിക്കേറ്റ് പുനഃസ്ഥാപനമോ? / ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ്‍

catholicate-emblem

1912-ല്‍ നടന്നത് കാതോലിക്കേറ്റ് പുനഃസ്ഥാപനമോ? / ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ്‍