അശ്വതി എന്ന പെണ്‍കുട്ടി / ടി. പത്മനാഭന്‍

t_pathmanabhan