അഗ്നിസാക്ഷിയെന്ന അഭ്രകാവ്യം

agnisakshy_lalithambikaviswaroopam

അഗ്നിസാക്ഷിയെന്ന അഭ്രകാവ്യം