പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റു

pinarayi_vijayanpinarayi_vijayan_govt_1pinarayi_vijayan_govt_2pinarayi_vijayan_govt_3pinarayi_vijayan_govt_4pinarayi_vijayan_govt_5pinarayi_vijayan_govt_6pinarayi_vijayan_govt_7pinarayi_vijayan_govt_8pinarayi_vijayan_govt_9pinarayi_vijayan_govt_10pinarayi_vijayan_govt_11pinarayi_vijayan_govt_12pinarayi_vijayan_govt_13pinarayi_vijayan_govt_14pinarayi_vijayan_govt_15pinarayi_vijayan_govt_16pinarayi_vijayan_govt_17pinarayi_vijayan_govt_18pinarayi_vijayan_govt_19pinarayi_vijayan_govt_20pinarayi_vijayan_govt_21pinarayi_vijayan_govt_22pinarayi_vijayan_govt_24pinarayi_vijayan_govt_25pinarayi_vijayan_govt_26pinarayi_vijayan_govt_27pinarayi_vijayan_govt_28pinarayi_vijayan_govt_29pinarayi_vijayan_govt_30pinarayi_vijayan_govt_31pinarayi_vijayan_govt_32pinarayi_vijayan_govt_33pinarayi_vijayan_govt_34pinarayi_vijayan_govt_35pinarayi_vijayan_govt_36pinarayi_vijayan_govt_37pinarayi_vijayan_govt_38pinarayi_vijayan_govt_39pinarayi_vijayan_govt_40pinarayi_vijayan_govt_41pinarayi_vijayan_govt_42pinarayi_vijayan1pinarayi_vijayan2pinarayi_vijayan3pinarayi_vijayan4pinarayi_vijayan5pinarayi_vijayan6pinarayi_vijayan7