വായിക്കാത്തവന്‍റെ വിശുദ്ധ പുസ്തകം / പി. കെ. ഗോപി

PKGOPI
ഞാന്‍ പുണ്യവതിയല്ല
പ്രേമസ്വരത്തിന്‍റെ
നാരായവേരില്‍ തപസ്സിരിക്കുന്നവള്‍
ഞാന്‍ വന്യരതിയല്ല
നീലസരസ്സിലെ
നാളീകബന്ധം മുറിച്ചു മാറ്റാത്തവള്‍
ഞാന്‍ പാപനിഴലല്ല
ദൂരസമുദ്രത്തില്‍
സൂര്യനെ പ്രേമിച്ചു മൂവന്തിയായവള്‍
ഞാന്‍ സ്വപ്നമിഴിയല്ല
പേമഴത്തോര്‍ച്ചയില്‍
ഗോതമ്പു ചിക്കി വിശപ്പാറ്റി നിന്നവള്‍
ഞാന്‍ ദുഃഖശിലയല്ല
ചേലച്ചുരുള്‍ത്തീയില്‍
വേവുന്ന ശംഖുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തിളച്ചവള്‍
ഞാന്‍ പുഷ്പദലമല്ല
നീര്‍മണിത്തംബുരു
കോടിജന്മങ്ങളില്‍ മീട്ടിത്തളര്‍ന്നവള്‍
ഞാന്‍ രൗദ്രമുഖമല്ല
മൂകകാളീശ്വരം
മൂവുലകങ്ങളെ ചുംബിക്കുമഗ്നിയാള്‍
ഞാന്‍ ശാപശരമല്ല
ദാരിദ്ര്യമൂര്‍ഛയില്‍
താരാട്ടു പാടുമനാദി നോവായവള്‍
ഞാന്‍ നാഗവിഷമല്ല
നാദശൈലങ്ങളില്‍
തീകൂട്ടുമേകാന്ത മേഘാരിയായവള്‍
ഞാന്‍ നാട്യമെഴുകല്ല
നാടകശാലയില്‍
വേഷങ്ങളോരോന്നഴിച്ചുപേക്ഷിച്ചവള്‍!
നീ എന്‍റെ ഉദരത്തി-
ലാറാടുമെങ്കിലും
ആഴത്തിലെന്നെ വായിക്കാതെ പോയവന്‍
നീ എന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍
ജീവിക്കുമെങ്കിലും
ജീവനില്‍ കാവ്യശിവമെഴുതാത്തവന്‍
നീ എന്‍റെ ചുടുനിണം
പ്രാപിക്കുമെങ്കിലും
തൂവേര്‍പ്പില്‍ മുങ്ങി വിശുദ്ധനാകാത്തവന്‍
നീ ശോകമൃതിവനം
നിര്‍മ്മിക്കുമെങ്കിലും
ഞാനിരിക്കുന്നിടം തേടാതെ പോയവന്‍!!

(ജാലകം, മെയ് 2018)