കാതോലിക്കേറ്റ്: മലങ്കരയിലെ വെള്ളിനക്ഷത്രം / ഡോ. മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ്

catholicate-emblem

കാതോലിക്കേറ്റ്: മലങ്കരയിലെ വെള്ളിനക്ഷത്രം / ഡോ. മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ്