വിശ്വാസദീപ്തി / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്

Geevarghese-Mar-Osthathios

വിശ്വാസദീപ്തി / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്