മാർ അത്താനാസിയോസിന്റെ മാനവിക ദർശനങ്ങൾ / ഫാ. ഡോ. ജോൺ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടിൽ