ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വൈസ് ചാന്‍സലറുടെ സുന്ദരമായ പ്രസംഗം