മതം, മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം / പ്രഫ. എം. എൻ. കാരശ്ശേരി

അഴീക്കോട് ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ, കോട്ടയം
മതം, മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം – പ്രഭാഷണ പരമ്പര
പ്രഫ. എം. എൻ. കാരശ്ശേരി, ജ. കെ. ടി. തോമസ്.

karassery-speech