പാറേട്ട് മാര്‍ ഈവാനിയോസ് അനുസ്മരണം / ഫാ. ഡോ. ബിജേഷ് ഫിലിപ്പ്