എ. പി. ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം

abdul_kalam_padippura_2abdul_kalam_padippura_1abdul_kalam_padippuraabdul_kalam_4abdul_kalam_3abdul_kalam_1abdul-kalamabdul_kalam_ktmabdul_kalam_bodhiabdul_kalam_19abdul_kalam_18abdul_kalam_17abdul_kalam_16abdul_kalam_15abdul_kalam_14abdul_kalam_13abdul_kalam_12abdul_kalam_11abdul_kalam_9abdul_kalam_10abdul_kalam_8abdul_kalam_7abdul_kalam_6abdul_kalam_5abdul_kalam_4abdul_kalam_3abdul_kalam_2abdul_kalam_1