സഭാസമാധാനവും യോജിപ്പും: ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭാ സുന്നഹദോസിന്‍റെ പ്രസ്താവന (2018 ഫെബ്രുവരി)

MOSC Episcopal Synod Statement about Peace and Unity in Malankara (2018 February)