സ്വര്‍ണ്ണപണയത്തിന്മേല്‍… / കെ. വി. മാമ്മന്‍

k v mammen 1

സ്വര്‍ണ്ണപണയത്തിന്മേല്‍… / കെ. വി. മാമ്മന്‍