പി.എം. കൊച്ചു കുറു

മനമേ പക്ഷിഗണങ്ങൾഉണർന്നിതാ പാടുന്നു
———–
പി.എം. കൊച്ചു കുറു ജനിച്ചത്‌ 1879 ഒക്ടോബർ 28 നു ആണ്.. മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കു  അടുത്തുള്ള വാളകം പഴയചിരങ്ങര കുടുംബത്തിൽ ആണ്  അദ്ധേഹത്തിന്റെ ജനനം .. ധാരാളം ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിനു നല്കി.. അതിൽ പ്രശസ്തമായ പ്രഭാത കീർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.. ഈ ഗാനം … അദ്ധേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ജോലി കാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതയിരുന്നു .. അങ്ങനെ ഒരികൽ ദൈവം ചെയുന്ന നന്മകൾ ഓര്ത് ദൈവത്തെ അതിരാവിലെ മഹുത്വപെടുത്താൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് “മനമേ പക്ഷി ഗണങ്ങൾ..” ഒരു കാലത്ത് നേരം വെളുക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് എല്ലാ ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിലും ഈ ഗാനം കേള്‍ക്കാമായിരുന്നു … ഇന്ന് സുഖസൌകര്യങ്ങൾ കൂടിയപ്പോൾ എല്ലാരും ദൈവത്തെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നു..

മനമേ പക്ഷിഗണങ്ങൾ ഉണർന്നിതാ പാടുന്നു ഗീതങ്ങൾ
മനമേ നീയും ഉണർന്നിട്ടേശു പരനേ പാടി സ്തുതിക്ക

മനമേ നിന്നെ പരമോന്നതൻ പരിപാലിക്കുന്നതിനെ
നിനച്ചാൽ നിനയ്ക്കുഷസ്സിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിടുമോ

മൃഗജാലങ്ങൾ ഉണർന്നീടുന്ന സമയത്തു നീ കിടന്നു
മൃഗത്തേക്കാളും നിർവ്വിചാരിയായ് ഉറങ്ങാതെന്റെ മനമേ

O sing unto the LORD a new song; for he has done marvelous things…Psalm 98:1